Rechtspraak wil beslissen over bajesbijdrage

De regering is van plan om veroordeelden te laten meebetalen aan de kosten van hun opsporing, vervolging, berechting en detentie. De Raad voor de rechtspraak adviseert (pdf) het kabinet om de rechter bij de berechting te laten oordelen over de eigen bijdrage. Daarbij moeten de draagkracht van een verdachte en de ernst van het vergrijp meewegen. 

Meebetalen

Zo kan een rechter een belangenafweging maken en is direct bij de uitspraak van de rechter voor een veroordeelde duidelijk wat de (financiële) consequenties daarvan zijn.Het kabinet acht het niet meer vanzelfsprekend dat de samenleving opdraait voor de kosten van het optreden tegen hen die de wet overtreden en wil dat daders daar ook aan gaan meebetalen.

Slachtoffers

Een deel van de eigen bijdrage komt ten goede aan de kosten voor de zorg voor slachtoffers. De Raad wijst er in het advies op dat niet in alle gevallen sprake is van slachtoffers. Daarnaast signaleert de Raad dat alleen een eigen bijdrage betaald wordt als de rechter een straf of maatregel zoals TBS oplegt. Een dader die van het Openbaar Ministerie een strafbeschikking opgelegd krijgt (bijvoorbeeld een geldboete of taakstraf), hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

16 euro

De eigen bijdrage voor detentie is vastgesteld op €16,- per dag dat gedurende maximaal twee jaar betaald moeten worden voor een verblijf in een (jeugd)inrichting door gedetineerden, terbeschikkinggestelden en ouders van jeugdigen. Het bedrag dat betaald moet worden voor opsporing, vervolging en berechting is nog niet bekend. Het kabinet maakt in zijn voorstellen geen onderscheid tussen bijdragen die jeugdigen of volwassenen moeten betalen.

Uithuisplaatsing

Ouders van jeugdige daders betalen op dit moment geen bijdrage voor het verblijf van hun kind in een jeugdstrafinstelling. Ouders van kinderen die door de rechter uit huis zijn geplaatst, zijn wel een bijdrage verschuldigd voor de aan hun kind geboden jeugdzorg. Het kabinet wil onder meer deze tegenstrijdigheid opheffen. De Raad wijst er op dat de eigen bijdrage voor uithuisplaatsing veel lager is (€131,- per maand) dan de voorgestelde bijdrage voor verblijf in een jeugdstrafinstelling (€480,-). De Raad heeft het Kabinet gevraagd wat de reden daarvoor is.