Advocaten dienen klacht in tegen AIVD

De ad­vo­ca­ten­ Sé­bas Dieks­tra en Ro­bert van der Laan hebben bij mi­nis­ter Plasterk van Bin­nen­land­se Za­ken een klacht in­ge­diend te­gen de Al­ge­me­ne In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dienst (AIVD). Ze stellen dat de dienst waarschijnlijk onrechtmatig gesprekken tussen hen en een client heeft afgeluisterd.

Redenen

Deze client is een techniekstudent die werd gevolgd en afgeluisterd vanwege een een ter­ro­ris­me­ver­den­king. In mei tik­te de Com­mis­sie van Toe­zicht op de In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dien­sten de AIVD op de vingers na een klacht van de advocaten. De klacht was deels ge­grond om­dat er voor een aan­tal on­der­zoe­ken naar de gan­gen van de stu­dent on­vol­doen­de zwaar­we­gen­de redenen wa­ren.

Zekerheid

Dieks­tra en Van der Laan vermoeden dat de geheime dienst vele telefoongesprekken tussen hen en de client heeft afgeluisterd. De advocaten willen hierover zekerheid en dienen daarom een nieuwe klacht in. Sébas Diekstra: ‘Het af­luis­te­ren van ge­sprek­ken tus­sen ad­vo­ca­ten en hun cliën­ten maakt in­breuk op het ver­scho­nings­recht van de ad­vo­caat. Je komt er pas ach­ter of ze dat echt ge­daan heb­ben, als je een klacht hebt in­ge­diend.’

In 2015 besliste het gerechtshof dat de AIVD ad­vo­ca­ten in beginsel niet mag afluisteren. Een on­af­han­ke­lij­ke in­stan­tie moet toet­sen of vei­lig­heids­dien­sten in be­paal­de ge­val­len toch mo­gen af­luis­te­ren.

Zie ook:

Blijvende zorg over afluisteren advocaten

AIVD luisterde dertien keer advocaten af