Disclaimer

Crimesite.nl publiceert een verzameling van nieuwsberichten met het accent op de misdaad en daaraan gerelateerde onderwerpen die in de media te vinden zijn. Het is mogelijk dat er informatie is opgenomen die onjuist, onvolledig of verouderd is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de (nieuws)berichten die afkomstig zijn van derden. Daarnaast publiceert Crimesite zelf artikelen, zoals rechtbankverslagen, opiniestukken en statistieken m.b.t. moord/doodslag, schiet- en steekpartijen die (half)jaarlijks worden gepubliceerd. Op het forum wordt daar uitgebreid aandacht aan besteeds in de topics moord en doodslag vanaf 2007.

Crimesite.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op de gepubliceerde artikelen, maar behoudt zich desalniettemin het recht voor om reacties te weigeren of in te korten welke op het forum worden geuit. Uitgangspunt is dat niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen en/of de regels van Crimesite.nl worden overschreden niet worden geaccepteerd. IP-nummers worden eventueel geblokkeerd (ban).

Crimesite benadrukt dat er geen aliassen van overleden en/of geliquideerde personen op de ledenlijst worden geaccepteerd. Namen die direct of indirect naar Crimesite verwijzen zijn eveneens niet toegestaan. De naam Crimesite mag niet op het forum worden gebruikt door derden. Verder accepteert Crimesite geen discriminerende, racistische en kwetsende aliassen en/of namen die bijvoorbeeld sex- en/of pornogerelateerd zijn. Hetzelfde geldt voor degenen die aliassen en/of namen van verdachten en veroordeelden als ingeschreven naam gebruikt waardoor Crimesite alsnog kan overgaan tot het verwijderen van de alias/naam c.q. registratie.
Een ingeschreven naam welke bestaat uit cijfers en/of letters kan reden tot weigering zijn.

Tot slot nog het verzoek om elkaar op het forum in zijn (eigen) waarde te laten, niet overspannen te reageren op anderen. Bezoekersreacties worden aangepast of verwijderd indien deze kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn.

Bij overname van artikelen welke door Crimesite zijn geschreven wij verzoeken bij gehele dan wel gedeeltelijke overname van het betreffende Crimesite-artikel naar Crimesite.nl te verwijzen middels een link of url-vermelding. Ziet u echter een artikel staan wat van u of uw organisatie afkomstig is en uw naam en/of bronvermelding staat er niet bij, neem a.u.b. contact op met Crimesite via de knop Contact op de voorpagina.
Crimesite.nl kan de ingezonden berichten/publicaties op de voorpagina en het forum niet controleren en verifiëren en is derhalve niet aansprakelijk indien er sprake is van het schenden van het auteursrecht. Informeer Crimesite.nl indien daar aanleiding toe is en/of indien u vindt dat er sprake is van schending van de auteursrechten.

Op de website van Ius Mentis staat uitgebreide informatie waar men op een heldere wijze uitlegt wie verantwoordelijk is voor een middels hyperlink geplaatst artikel. Een hyperlink is legaal, behalve wanneer de plaatser weet of redelijkerwijs moet weten dat de link naar een onrechtmatige publicatie wijst. De hyperlink of URL is de basis van het internet. Links zijn ongeveer de enige manier om alle informatie te vinden die op internet staat. In de meeste gevallen zijn hyperlinks vergelijkbaar met een bronvermelding: waar komt bepaalde informatie vandaan, of waar is meer over een onderwerp te lezen. Dat is volstrekt legaal. De volledige tekst kunt u vinden op de website van Ius Mentis welke hier is te bekijken. http://www.iusmentis.com/aansprakelijkheid/hyperlinks/#wanneer

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar publicaties van overige media. Dergelijke informatie is door Crimesite.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Crimesite.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

**Hoe werkt het Forum?
De zgn. deeplinks dan wel forwardings die op Crimesite.nl te vinden zijn, kunnen mogelijkerwijs kwetsend of grievend zijn. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid, wanneer men deze dergelijke link aanklikt. Crimesite.nl staat buiten dit materiaal, alsmede buiten de teksten en/of afbeeldingen van de reacties. Crimesite.nl is nimmer verantwoordelijk voor auteursrechtelijk materiaal geplaatst door haar bezoekers en/of leden. Alles op Crimesite.nl dient te worden beschouwd als persoonlijke meningen van de schrijvers. Crimesite.nl behoudt zich ondubbelzinnig het recht voor, al het aan haar aangeleverd en verworven materiaal (per mail, per post, audio, visueel, etc.) te publiceren.

Crimesite.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik en/of bezoeken van Crimesite.nl forum. Crimesite is niet aansprakelijk voor opmerkingen die bezoekers op de site en/of het forum hebben geplaatst.
Leden die op het forum posten kunnen geen rechten ontlenen aan die postings. Eenmaal op het forum wordt al het materiaal, te denken valt aan tekst, foto’s, documenten in Word, PDF e.d. eigendom van Crimesite. Verzoek tot verwijdering van postings op het forum en voorpagina worden niet ingewilligd, tenzij ze racistisch, discriminerend, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn.
Indien men op het forum tekst(en) en foto’s ziet waarvan u meent dat zij daar onrechtmatig staan en u vindt dat die moeten worden verwijderd u zelf met degene contact opneemt die de tekst en of foto(‘s) heeft geplaatst met het verzoek deze te verwijderen.

Indien u staat geregistreerd kunt u een aantal keren per jaar een nieuwsbrief via de e-mail tegemoet zien. Als u zich als lid registreert gaat u er mee akkoord dat u een nieuwsbrief per e-mail ontvangt. Deze nieuwsbrief bevat geen reclame-uitingen van derden en of ondernemingen. Bij twijfel over een dergelijk bericht kunt u contact opnemen met Crimesite via het contactformulier. Verzoeken tot beëindiging van een nieuwsbrief worden niet in behandeling genomen. Indien u van e-mailadres wisselt moet u dit zelf in uw profiel veranderen.

Uw gegevens worden niet aan derden en/of commerciële instelling verstrekt
Om zelf berichten of onderwerpen te plaatsen is registratie verplicht. Het is duidelijk dat iedere geregistreerde slechts onder één naam vermeld staat.
Uw gegevens worden niet aan derden en/of commerciële instellingen verstrekt.

De administrator en moderators zijn verantwoordelijk voor het beheer. Zij kunnen berichten bewerken, wissen of onderwerpen sluiten, verplaatsen, verwijderen of splitsen. De moderators waken er voor dat er niet off-topic (afwijken van het onderwerp) gegaan wordt of dat er totale onzin of ongewenste, discriminerende, racistische berichten worden geplaatst. De administrator heeft controle op alle facetten van dit board zoals de hoofdonderwerpen, rechten en persmissies, blokken van gebruikers, toewijzen gebruikersgroepen of moderators, enz.

(Het beheer verwijdert kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde berichten. Verder alle berichten die in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten en (huis)regels. Een i.p.-ban houdt in dat u geen toegang meer tot de website en/of het forum krijgt. Ook als wij constateren dat u het via een ander ipnummer probeert krijgt u een ban. Reclameren heeft geen zin.

Reclame en/of commerciële berichten zijn niet toegestaan
Het is verboden om reclame en/of andere commerciële berichten te plaatsen. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd. Ook particuliere oproepen zijn niet toegestaan. Voor het maken van reclame voor een andere website neem eerst contact op met Crimesite. Bij twijfel kunt u contact opnemen via Contact in de navigatiebalk op de voorpagina.
 
Maximaal één naam per gebruiker
Het is niet toegestaan om meerdere accounts per gebruiker aan te maken. Deze worden onherroepelijk verwijderd en bij herhaling worden alle gebruikersnamen geblokkeerd.

 

Bij misbruik of wangedrag
Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op dit forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de moderators of administrator (behalve bij de berichten die door hen zijn geplaatst). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

 

I.P.-BAN
Indien men zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet opvolgt kan het beheer naar het geregistreerde e-mail adres een waarschuwing sturen. Het I.P.-adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op jouw computer. Deze cookies bevatten de gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt.

 

Door deze voorwaarden te accepteren stem je er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming tenzij bij aangetoond misbruik. Crimesite behoudt zich het recht voor in sommige gevallen deze gegevens over te dragen aan de politie, maar zal dat in principe niet doen. 
 
 
Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hackpogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.

 

*Over beslissingen van het beheer wordt niet gecommuniceerd of gediscussieerd. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze voorwaarden kunnen zonder aankondiging eenzijdig door Crimesite.nl worden veranderd.

De administrator en moderators zijn verantwoordelijk voor het beheer. Zij kunnen berichten bewerken en wissen of onderwerpen sluiten, verplaatsen, verwijderen of splitsen. De moderators behoeden dat er niet off-topic (afwijken van het onderwerp) gegaan wordt of dat er totale onzin of ongewenste berichten wordt geplaatst.
De administrator heeft controle op alle facetten van dit board zoals de hoofdonderwerpen, rechten en persmissies, blokken van gebruikers, toewijzen gebruikersgroepen of moderators, enz.

Door deze voorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming tenzij bij aangetoond misbruik, wangedrag of indien daartoe door de rechterlijke macht om wordt gevraagd. Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hack pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.
Over beslissingen van het beheer wordt niet gecommuniceerd of gediscussieerd. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze voorwaarden kunnen zonder aankondiging eenzijdig door Crimesite.nl worden veranderd.

Indien Crimesite.nl oordeelt dat de opgestuurde informatie integraal kan worden afgedrukt kunt u na publicatie op deze website niet meer reclameren en/of Crimesite.nl aansprakelijk stellen voor de eventueel daarna door derden ingestelde juridische acties en/of procedures naar aanleiding van de publicatie.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Crimesite.nl.
Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.

Crimesite.nl behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal te redigeren, in te korten en/of aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Crimesite.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Crimesite.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Registreren houdt in dat u toegang krijgt tot het forum, de sectie links waar een korte beschrijving van een website wordt gegeven en door Crimesite.nl gestipuleerd wordt dat deze internetsite links kan bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Crimesite.nl. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Crimesite.nl en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Indien u op Crimesite uw eigen productie(s), publicaties, foto’s e.d. ziet staan en u bent het hier mee niet eens en/of het artikel/publicatie/foto verwijdert wil zien kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken. U dient daar voor de titel, datum, URL, en bij voorkeur een printscreenshot (een afbeelding van het bewuste artikel) via het contactformulier doorgeven.

Reageren
Het openbaar maken van persoonlijke gegevens of privacy gevoelige informatie van bezoekers, of niet-bezoekers van de site is niet toegestaan. Reacties waarin dit gebeurt, zullen worden bewerkt of verwijderd. Lees tevens Privacy Statement.
De redactie van Crimesite kan om deze en overige redenen weigeren bepaalde reacties te plaatsen. Hierover wordt niet gecommuniceerd. Toch reacties gezien die naar uw mening over de schreef gaan? Dat kan, het is mensenwerk, dus fouten kunnen worden gemaakt. ook door ons Stuurt u dan aub een mail via ons mailformulier, met daarin het tijdstip van de door u als aanstootgevend beoordeelde reacties, het artikel waarop is gereageerd (de titel en bijvoorbeeld de URL) en de reden dat u reageert. Dan bekijken wij de reactie nogmaals en beslissen of we de reactie weghalen of niet.

 {jcomments off}