Advocaten eisen opheldering minister

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) vindt de uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over het onrechtmatig afluisteren van gedetineerden ‘zeer belangwekkend’. Voorzitter Bart Nooitgedagt (foto): ‘In alle inrichtingen zullen de directeuren, gelet op deze uitspaak, nu moeten afwegen of het standaard opnemen van alle door gedetineerden telefoongesprekken noodzakelijk is…

 

…Dit zal zeker niet voor alle inrichtingen maar alleen voor een enkele inrichting aannemelijk kunnen worden gemaakt. De beroepscommissie overweegt in dat verband immers dat de vraag of het noodzakelijk is om alle gesprekken op te nemen afhankelijk is van het beveiligingsniveau van de inrichting en het in de inrichting geldende regime.’

Nooitgedagt constateert dat de directies in de P.I.’s zorg moeten gaan dragen voor aparte telefoontoestellen waarmee het niet mogelijk is om gesprekken op te nemen. ‘Zolang die mogelijkheid niet is gecreëerd, is sprake van een stelselmatige schending van artikel 8 EVRM, de Peniteniaire beginselenwet en het vrij verkeer tussen advocaten en hun gedetineerde clienten. Wij gaan ervan uit dat de minister van Veiligheid en Justitie deze uitspaak uiterst serieus neemt en er voor zal zorgdragen dat daaraan per ommegaande uitvoering wordt gegeven. Wij zullen wij hem nu ook om nadere opheldering vragen over de huidige gang van zaken en de gevolgen van het Telio-systeem voor het vrij verkeer tussen en advocaten.’

Nooitgedagt wijst erop dat de uitspraak ook van groot belang is voor het vrij verkeer van gedetineerden met hun buitenlandse advocaten. In het voorgestelde systeem van nummerherkenning van Nederlandse advocaten is hiervoor geen oplossing, omdat immers alle gesprekken standaard worden opgenomen.