Korpschef: ‘schietende politie niet strafbaar’

De korpschef van de Nationale Politie reageert verheugd op de vrijspraak van de twee Rotterdamse politiemensen in de zaak Mike Stok maar hamert er niettemin op dat voor schietende agenten de regelgeving anders moet.

Korpschef Gerard Bouman vindt een stelselherziening geweldsaanwending politieambtenaren dringend noodzakelijk. Bouman:

Politiemensen die geweld moeten gebruiken, verdienen een andere juridische beoordeling dan burgers. Als het niet anders kan, zijn wij in ons werk immers genoodzaakt om geweld toe te passen ter bescherming van burgers, collega’s of onszelf. Wij zijn opgeleid om dat professioneel en zo terughoudend mogelijk te doen. Verantwoording afleggen voor gehanteerd geweld blijft voor de politie een vanzelfsprekende zaak. Daarbij dient het niet te gaan om de vraag of wij een gewoon misdrijf pleegden, zoals (poging tot) doodslag of mishandeling. De toetsing hoort uitsluitend gericht te zijn op de vraag of de betreffende politiemedewerker zich heeft gehouden aan de criteria die de Ambtsinstructie stelt aan het toepassen van geweld. Politiemedewerkers die zich echt misdragen en de wet overtreden, riskeren uiteraard net als nu vervolging en veroordeling. Daaraan verandert deze aanpassing natuurlijk niets.

Strafrecht

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is samen met het Openbaar Ministerie aan het nadenken over een verandering van de regels. Bouman denkt dat alleen een aanpassing van het strafrecht de door hem gewenste garanties biedt. Uitgangspunt moet zijn dat een opsporingsambtenaar niet strafbaar is als deze geweld gebruikt bij de rechtmatige uitoefening van zijn of haar taak en zich houdt aan de regels die daarvoor zijn vastgesteld. Bouman:

Bij eventueel strafrechtelijk onderzoek staat dus niet langer de vraag centraal of een politiemedewerker schuldig is aan doodslag, mishandeling dan wel poging daartoe. De rechter toetst of iemand handelt conform de regels van de Ambtsinstructie. Dat doet recht aan de specifieke positie van politieambtenaren die zich genoodzaakt zien geweld te hanteren in het belang van anderen.