“Verdachte” motorclub moet weg

Motorclub Pegasus moet het clubgebouw op het Jeugddorp Zuid-West in Leiden ontruimen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald. MC Pegasus was niet bevoegd vertegenwoordigd op de zitting en is hierdoor niet rechtsgeldig verschenen. De gemeente Leiden had ontruiming gevorderd omdat MC Pegasus formeel niet had voldaan aan een statutaire bepaling. De gemeente zegt dat de club banden heeft met de Hells Angels.

Waarschijnlijk ligt vooral daar de motivatie van de gemeente. In januari zouden de oorspronkelijke leden van Pegasus zijn verdreven door de Haagse motorclub Trailer Trash Travelers en werd het honk overgenomen.

De gemeentelijke vordering stelde echter dat het ging om een statutaire omissie.

Formeel moet het bestuur bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het op 9 februari 2013 gekozen bestuur van MC Pegasus bestaat uit slechts twee personen. Ook heeft er geen schriftelijke oproeping voor een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Dit betekent dat van een rechtsgeldige vertegenwoordiging van MC Pegasus geen sprake is.

De ter zitting aanwezige voorzitter van het huidige bestuur van MC Pegasus was ook niet rechtsgeldig verschenen omdat de voorzitter op grond van artikel 14 van de statuten uitsluitend MC Pegasus in rechte kan vertegenwoordigen samen met de secretaris of met de penningmeester. Noch de penningmeester noch de secretaris van MC Pegasus waren ter zitting aanwezig. Aldus de rechtbank.

Lees het vonnis. Lees meer over de pogingen van de overheid de MC’s te bestrijden in Dossier MC’s op Crimesite.