Officier van justitie was in Dubai, een maand voor arrestatie Taghi

Een officier van justitie van het landelijk parket, met een functie in de internationale samenwerking, heeft een maand voor de arrestatie van Ridouan Taghi (op 16 december in Dubai) een kleine week in Dubai verbleven. Tot nu heeft het Openbaar Ministerie in het Marengo-proces tegen Taghi gezegd dat er in 2019 geen bezoeken van politie of Openbaar Ministerie aan Dubai zijn geweest. Verder blijkt nu dat in november 2019 een delegatie van acht hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) is geweest. Dubai maakt deel uit van de VAR.

Door @Wim van de Pol

Het bezoek van de officier van justitie van het landelijk parket aan Dubai blijkt uit informatie die het Openbaar Ministerie heeft vrijgegeven na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door Crimesite.

Een officier van justitie van het landelijk parket vloog op 10 november 2019 naar Abu Dhabi, reisde van daar met de auto naar Dubai en vervolgens door naar een onbekend derde land. De dienst had betrekking op verschillende bijeenkomsten, zo staat in de documenten. De officier van justitie verbleef van 14 november tot en met 20 november in Dubai.

De officier, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, was onderdeel van het Team Internationaal en Operationele Coördinatie (TIOC) van het landelijk parket. Dat is een dienst die overleg voert met counterparts in het buitenland over de uitvoering van gezamenlijke opsporing. De officier van justitie was dus geen lid van het team dat de onderzoeken naar Taghi uitvoert in 26Marengo.

Complete verrassing

Het bezoek van de officier van justitie is echter toch relevant voor het Marengo-proces waarin Taghi en medeverdachten terechtstaan voor liquidaties. Het Openbaar Ministerie houdt de rechtbank in dat proces voor dat de arrestatie van Taghi in Dubai op 16 december 2019 een complete verrassing was. En ook dat Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) geen gezamenlijke opsporingshandelingen op Taghi heeft verricht.

Met wie en waarover de officier van justitie in Dubai overleg voerde is onbekend. Volgens de advocaat van Ridouan Taghi blijkt uit de stukken die de politie heeft opgemaakt niets over Nederlandse bezoeken aan Dubai aangaande Taghi voor diens arrestatie. In de stukken staat wel dat de Dubai Police door Nederland aangeboden hulp om Taghi op te sporen afwees.

Advocaat Inez Weski, de advocaat van Taghi, zegt dat het Openbaar Ministerie op zittingen van het Marengo-proces in feite steeds de indruk heeft gegeven dat er geen bezoeken van politie of Openbaar Ministerie aan Dubai in de zaak Taghi zijn geweest. Er was nog wel een bezoek in september 2018 en verder alleen een bezoek van politie na de aanhouding van Taghi om hem op te halen.

Internationale contacten

De officier van justitie maakte dus geen deel uit van het onderzoeksteam van 26Marengo. De bezoekende officier was wel werkzaam bij het Team Internationaal en Operationele Coördinatie (TIOC) van het landelijk parket, zo blijkt uit de stukken die zijn vrijgegeven.

Taghi is sinds 2018 internationaal gesignaleerd, en in maart 2019 startte de landelijke eenheid van de politie het onderzoek 26CapeCoral om Taghi (en medeverdachte Saïd Razzouki) internationaal op te sporen. Het Team Internationaal en Operationele Coördinatie speelt een rol in het internationale contact van de Nederlandse justitie met andere landen. Nederland heeft tientallen internationale contacten gelegd om achter de verblijfplaats van Taghi te komen.

Het is in dat licht (kennelijk) toevallig en opmerkelijk dat juist een officier van justitie van dit team een maand voor de arrestatie van Taghi een kleine week aanwezig was in Dubai, en ook in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi. En dat terwijl er volgens het Openbaar Ministerie juist geen bezoek aan Dubai was gebracht vóór de aanhouding van Taghi.

De vraag is of er tijdens dat bezoek 14 november tot en met 20 november 2019 in Dubai inderdaad helemaal niet door de officier over Taghi is gesproken. (tekst gaat verder onder reclame)

Dienstreizen politie

Crimesite deed ook een Wob-verzoek aan de Nationale Politie aangaande dienstreizen naar de VAR. Uit stukken die de politie overlegde blijkt dat er in die periode in 2019, en in 2019 als geheel, geen bezoeken aan de emiraten zijn geweest, anders dan voor een Interpol-congres en een cursus.

Daarbij is belangrijk te bedenken dat noch de politie noch het Openbaar Ministerie enige informatie geeft over operationele reizen, dus reizen in het kader van een opsporingsonderzoek. Dat hoeft niet omdat deze informatie onder een uitzonderingsgrond van de Wob valt.

Nu blijkt uit de door het Openbaar Ministerie vrijgegeven stukken dat de bezoekende officier van justitie tussen 14 november tot en met 20 november in Dubai in gezelschap was van minstens één Nederlandse politie-ambtenaar. Ook was het hotel in Dubai geregeld door de politie.

Afgaande uit de informatie die de Nationale Politie eerder vrijgaf moet deze politiemedewerker een operationele functie hebben gehad. Het moet ofwel een politie-ambtenaar zijn geweest die was belast met een opsporingsonderzoek, ofwel het was de liaison-officier die permanent in de VAR is gevestigd en uit de aard van zijn of haar functie als inlichtingenofficier altijd met operationele zaken is belast.

Als de officier van justitie in Dubai niet met de opsporing van Taghi bezig was, dan rijst wel de vraag waarom hij of zij in Dubai dan in gezelschap was van een operationele politiemedewerker.

Vermoeden: Taghi in Dubai

Die vraag wordt klemmender omdat uit stukken van 26CapeCoral blijkt dat de politie al sinds 2018 vermoedde dat Taghi in Dubai zou kunnen zijn (en het TIOC van de officier ook). Bovendien publiceerde De Telegraaf in oktober 2019 – op basis van bronnen bij politie of justitie – dat Taghi in Dubai was ondergedoken. En een week na het bezoek van de officier van justitie deed de krant dat nóg een keer – eveneens op basis van bronnen bij politie of justitie. Eind november 2019 schreef de krant dat Taghi heen en weer pendelde tussen een Iraans vakantie-eiland en Dubai.

Volgens justitie was een vroeg telefoontje uit Dubai naar de Nederlandse chef van de Nationale Politie op 16 december 2019 het eerste signaal dat Taghi in Dubai was aangehouden. Een complete verrassing was dat, aldus justitie. Daarna zou in Duitsland een vliegtuig zijn gecharterd waarmee Taghi op 19 december op vliegveld Eindhoven is aangevoerd.

Vliegtuig

Al vast staat dat de verslaglegging van de politie over het ophalen van Taghi over dit vliegtuig in ieder geval niet kan kloppen.

De agenten schrijven met het gecharterde vliegtuig op 18 december 2019 vanuit Nederland te zijn vertrokken. Uit gegevens uit een internationale database over vliegverkeer blijkt echter dat die kist (een Duits vliegtuig) al op 12 december 2019 richting de emiraten was vertrokken en in de dagen voor 16 december (de arrestatie van Taghi) heen en weer vloog tussen grote en kleine luchthavens op het Arabische schiereiland.

Dit voorjaar bleek uit een verzoek van Crimesite in het kader van de Wet openbaar van bestuur dat in ieder geval één ambtenaar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) op 15 december 2019 naar Dubai vloog op 19 december terugging (Taghi werd op 16 december aangehouden en kwam op 19 december in Nederland aan). Dat bezoek had volgens het ministerie te maken met een vertrouwelijke (en niet openbaar vermelde) bijeenkomst van de internationale luchtvaartorganisatie ICAO die precies in die periode in Dubai zou zijn gehouden. Een verzoek van Crimesite om nadere informatie over dat bezoek is nog bij het ministerie in behandeling.

Maar er is nog een ambtenaar van de NCTV in de VAR geweest, vlak voor de arrestatie van Taghi.

Ambtenaren ministerie van Justitie

Uit een derde Wob-verzoek van Crimesite, aan het minsterie van justitie en Veiligheid, blijkt dat in november 2019 nog een hele stoet aan hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bezoek heeft gebracht aan Abu Dhabi, de hoofdstad waar de regering van de Verenigde Arabische Emiraten zetelt, en waar Dubai onderdeel van is. Onder deze acht hoge ambtenaren was ook een ambtenaar van de NCTV.

Deze NCTV ambtenaar reisde naar Abu Dhabi op 1 november 2019 en kwam terug op 5 november 2019.

Verder zijn er in totaal vier ambtenaren van de Directie Juridische en Operationele Zaken (DJOA) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Abu Dhabi geweest in november 2019. Van drie van hen kwamen de verblijfsdata in de VAR precies overeen met die van de officier van justitie van het landelijk parket.

Een onderdeel van de DJOA is de Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS). Die afdeling is verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van rechtshulp, zoals uitleveringsverzoeken.

Daarnaast verbleven ook nog drie ambtenaren van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Abu Dhabi in november 2019. Dat is afdeling die het ministerie en de minister adviseert over wetgeving en juridisch of bestuurlijk gecompliceerde aangelegenheden. Het bezoek van die drie ambtenaren viel geheel samen met die van de officier van justitie aan Abu Dhabi: van 10 tot 14(15) november 2019.

Er was in processen-verbaal eerst sprake van het opstellen van een uitleveringsverzoek aan de VAR (maar dat is niet aan het Marengo-dossier gevoegd). Taghi is uiteindelijk niet uitgeleverd maar als ongewenst vreemdeling overgedragen aan Nederlandse ambtenaren en op een Duits vliegtuig naar Nederland uitgezet.

Het is nog de vraag of deze laatste acht ambtenaren in de VAR over Taghi hebben besproken en wie zij daar hebben ontmoet. Over geen van de in totaal negen bezoeken van Justitie-personeel is aan de rechtbank in het proces tegen Taghi melding gemaakt.